Brandskyddspolicy

Varje år inträffar en stor mängd bränder i svenska hem. Bränder innebär förlust av egendom och många gånger fruktansvärda tragedier. En brand i en lägenhet eller allmänna utrymmen kan få allvarliga eller katastrofala följder även för grannar och kosta stora summor pengar för alla inblandande.
Föreningens mål är att inga som helst skador av bränder någonsin ska inträffa i vår förening.

Föreningen ska enligt lag bedriva ett kontinuerligt Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att skydda personer och egendom från bränder. Arbetet ska följas upp löpande av styrelsen med en strävan att förbättra säkerheten i föreningen.

En brandskyddspolicy för föreningen har utarbetats, och finns tillgänglig här på föreningens hemsida längre ned på denna sida. Brandskyddspolicyn ska ses över en gång om året. Även nyinflyttade skall i framtiden få denna information.

Styrelsen har huvudansvaret, och en ledamot är Brandskyddsansvarig och hanterar brandskyddsåtgärder på styrelsens uppdrag och tillser regelbundet brandskyddet i föreningens utrymmen och kontrollerar att brandskyddsreglerna efterföljs. Till hjälp använder föreningen sig av Presto Prevision SBA verktyg.

I respektive bostad är den enskilde medlemmen ansvarig för brandskyddet. Viktigt är att de brandvarnare som föreningen tillhandahållit för varje lägenhet funktionskontrolleras minst en gång per år, och byts ut vid behov.

Tänk på att brandvarnare ska bytas ut helt vart 10:e år.

Det är av största vikt att vi alla hjälps åt och förebygger bränder genom egna åtgärder hemma samt att rapportera brister, risker och tillbud.

Viktiga saker att tänka på gällande brandskydd.

  • Föreningen tillåter ingen förvaring av lösa eller brännbara föremål i trapphusen eller förrådsgångar. Det innebär även att dörrmattor inte får finnas i trapphuset.
  • Föremål  som strider mot brandskyddspolicyn eller ordningsreglerna som påträffas vid brandskyddsrondering kommer att tas bort av brandskyddskontrollanten och förvaras på en säker plats av föreningen och du kan få en varning eller rättelseanmaning att följa föreningens regler.
  • Föremålen förvaras i 3 månader och kan återfås mot beskrivning under den tiden, efter 3 månader kastas de.
  • Om föremål måste tas bort vid en brandskyddsrond kan du komma debiteras 800kr i bortforslingsavgift i enlighet med föreningens ordningsregler.
  • Upprepade förseelser mot föreningens ordningsregler eller brandskyddspolicy kan resultera i uteslutning som medlem ur föreningen och därmed tvångsförsäljning av din bostad.
  • Kontrollera att din brandvarnare fungerar regelbundet och byt ut den om den inte fungerar

DOKUMENT (klicka på länkarna nedan)

Brandskydd i lägenhet – MSBs publikation

Ängssätra Brandskyddspolicy 2024